Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 260 zł za miesiąc

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia z zakresu finansów i rachunkowości są skierowane do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem.

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Limit miejsc: studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat finansów i rachunkowości

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN, jfijalkowska@san.edu.pl 

 

Kontakt:

dr Paweł Trippner, ptrippner@san.edu.pl
42 664 66 15 – Katedra Finansów
42 664 66 18 – Katedra Rachunkowości

Specjalności

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Zarządzanie finansami

Specjalność „Rachunkowość i analiza finansowa” kładzie nacisk na przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej oraz analizy finansowej. Absolwent tej specjalności zna źródła prawa regulującego funkcjonowanie systemu rachunkowości, a także potrafi praktycznie posługiwać się wybranymi narzędziami rachunkowości finansowej i zarządczej.

Specjalność przygotowuje studentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań ewidencyjnych, sprawozdawczych i analitycznych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Dostarcza wiedzy z zakresu sposobów ewidencji i sprawozdawczości małych i średnich firm a także uproszczonych form ewidencji działalności gospodarczej. Studenci zaznajamiani są również z podstawami rachunkowości podatkowej. W ramach programu specjalności duży nacisk położono na kwestie komunikowania przedsiębiorstwa z otoczeniem poprzez sprawozdanie – studenci pogłębiają wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych i kierunków ich wykorzystania, a także w obszarze badania sprawozdań przez biegłego rewidenta. Studenci zaznajamiani są również ze sposobami wykorzystania wiedzy z dziedziny rachunkowości do podejmowania decyzji menedżerskich. Program specjalności pozwala również na zdobycie przydatnych w praktyce umiejętności w zakresie obsługi programu księgowego Symfonia. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania sposobów wykorzystywania technologii IT wspomagających prace w działach księgowości.

Specjalność ta stanowi odpowiedź na wyzwania rynku regionalnego i krajowego, związane z przygotowaniem kadr na stanowiska finansowo-księgowe.

W ramach specjalności „Zarządzanie finansami”, absolwent zdobywa wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, metod i technik oceny zdolności kredytowej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, pasywnych oraz aktywnych powiązań przedsiębiorstw z sektorem bankowym, istoty oraz technik zarządzania finansami osobistymi przez osoby fizyczne, konstrukcji systemu emerytalnego i oferowanych w nim produktów, a także metody oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych podczas warsztatów komputerowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kalkulacji finansowych w przedsiębiorstwie, istoty i praktycznego wykorzystywania kont w przedsiębiorstwach, budowy sprawozdania finansowego, funkcjonowania rynków finansowych, sektora bankowego, oceny rentowności instrumentów finansowych oraz podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do współpracy z instytucjami bankowymi i finansowymi, w stopniu umożliwiającym mu świadomą i aktywną pracę w charakterze pracownika działu w pionie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa. Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, takich jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych, Fundusze hedgingowe, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, a także daje podstawy do podjęcia wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto?

 • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej.
 • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.

Jak wyglądają studia online?

Studia ON-LINE w Społecznej Akademii Nauk realizowane są dwutorowo. Podstawę stanowią działania na platformie edukacyjnej Blackboard Learn Ultra. 

Zajęcia ON-LINE odbywające się na platformie edukacyjnej realizowane są:

 • synchronicznie - zajęcia i wykłady (nieobowiązkowe) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (po godzinie 18:00 czasu polskiego)
 • asynchronicznie - na platformie moderowanej przez wykładowcę: forum dyskusyjne, zadania, testy, projekty

Podczas roku odbywa się pięć zjazdów w łódzkiej filii Uczelni, są to m.in.:

 • październik - zajęcia wprowadzające na semestr zimowy,
 • grudzień - zjazd dydaktyczny
 • luty - sesja egzaminacyjna zimowa oraz zajęcia wprowadzające na semestr letni
 • kwiecień - zjazd dydaktyczny
 • czerwiec/lipiec - sesja egzaminacyjna letnia

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów. Ekspert i doradca instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie.
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN – menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych m.in. Dyrektora Departamentu Produktów i Sieci, Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Sieci, Dyrektora ds. AFI, Pełnomocnika Zarządu, Dyrektora Biura ds. Standaryzacji i Zarządzania Siecią w Banku Ochrony Środowiska S.A.; Prezesa Zarządu w Grupie Inwestycyjnej „Syntat” Sp. z o.o.; Starszego Doradcy, Kierownika Wydziału, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rachunkowego w Deutsche Bank PBC S.A.
 • dr hab. Halina Sobocka-Szczapa, prof. SAN – ekspert w Instytucie Analiz Rynku Pracy.
 • dr Elżbieta Klamut, prof. SAN – specjalistka ds. księgowości, doświadczona główna księgowa oraz dyrektor ekonomiczny.
 • dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN – konsultantka w zakresie rachunkowości, analizy kosztów, podejmowania decyzji zarządczych z doświadczeniem jako współwłaściciel kilku firm, vice-prezes zarządu, członek rady nadzorczej w spółkach z o.o.
 • dr Łukasz Prysiński – Prezes zarządu firmy „Warebud sp. z o.o.” , z doświadczeniem jako członek rady nadzorczej i zastępca dyrektora ds. finansowych.
 • dr Małgorzata Olszewska – specjalistka w zakresie ubezpieczeń społecznych, posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku Dyrektora Oddziału ZUS w Łodzi oraz Dyrektora Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
 • dr Iwona Gawryś – kontroler finansowy.
 • mgr Małgorzata Domańska – skarbnik Gminy Ozorków

Partnerzy kierunku

Biura rachunkowe, Kancelaria Doradcy Podatkowego, Banki, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi, Profesjonalni Księgowi Sp. z o.o., Polski Instytut Księgowości Sp. z o.o. Sp. K. w Łodzi, Urząd Gminy Ozorków, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki.