Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 250 zł za miesiąc

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

  • w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
  • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
  • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
  • w branży e-commerce 
  • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
  • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
  • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.