Powrót

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania związane ze studiami online - SAN ON-LINE

Kiedy można dołączyć do grona studentów?

Prowadzimy rekrutację na semestr zimowy oraz letni. Z reguły nabór na semestr zimowy rozpoczyna się w kwietniu i trwa do końca września, a nauka rozpoczyna się w październiku. Rekrutacja na semestr letni rusza od grudnia, przy czym zajęcia rozpoczynają się od marca.

Na czym polega studiowanie w systemie e-learning?

Nauka w systemie e-learning wykorzystuje najnowsze metody i techniki kształcenia na odległość. SAN ON-LINE przystosowała do tego celu platformę Blackboard – popularny System Zarządzania Nauczaniem LMS (ang. Learning Management System). Na pierwszym zjeździe studenci otrzymują dostęp do platformy w postaci loginu i hasła oraz wytyczne związane z pracą na platformie. Praca na platformie wymaga aktywnego uczestnictwa w forach, dyskusjach moderowanych przez wykładowców, rozwiązywaniu zadań, testów, quizów – w dogodnym dla studenta czasie. Dodatkowo, raz w tygodniu z każdego przedmiotu jest realizowany jest wykład on-line (nieobowiązkowy) w godzinach wieczornych. 

Czy studiowanie w SAN ON-LINE odbywa się całkowicie zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania do siedziby Uczelni?

Nie, studiowanie w SAN ON-LINE odbywa się w dużej części zdalnie z wykorzystaniem Internetu i dostępu do nowoczesnej platformy edukacyjnej, ale organizowane są również tradycyjne zajęcia kontaktowe z wykładowcami w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz obrona pracy dyplomowej również odbywa się stacjonarnie.

Czy zajęcia w siedzibie Uczelni są obowiązkowe?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studiowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga odbycia zajęć kontaktowych oraz zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni. Jednakże plany zajęć w siedzibie Uczelni przygotowywane są tak, aby uwzględnić oczekiwania studentów i specyfikę studiów z wykorzystaniem Internetu.

Czy mogę zdawać egzaminy w którymś z Ośrodków Zamiejscowych?

Nie. Siedziba SAN ON-LINE znajduje się w Łodzi. Studenci tylko tutaj mogą zdawać egzaminy.

Kiedy mogę dokonać przeniesienia z innej Uczelni na studia w SAN ON-LINE?

Przeniesienie z innej Uczelni możliwe jest po zakończeniu semestru, w chwili uzyskania wszystkich zaliczeń. 

Czy studiując w PAO uzyskam "normalny" dyplom wyższej Uczelni?

Tak, student kończący studia w Polskiej Akademii Otwartej otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, wydawany przez jedną z najbardziej rozpoznawalnych, niepublicznych uczelni wyższych - Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, której Polska Akademia Otwarta jest częścią.

Czy studiując przez internet w SAN ON-LINE można ubiegać się o stypendia naukowe i socjalne?

Tak. Studenci SAN ON-LINE są pełnoprawnymi studentami. Otrzymują indeksy, legitymacje, mają prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS. Mogą ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne i zapomogi. 

Czy program studiów przez Internet różni się od programu na studiach zaocznych?

Nie. Na studiach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość realizowany jest ten sam program co na studiach niestacjonarnych. Program obejmuje te same przedmioty, tą samą liczbę godzin, te same punkty ECTS.

Gdzie szukać materiałów i podręczników z danego przedmiotu?

Studenci pobierający naukę w systemie on-line mają dostęp do materiałów w formie elektronicznej zamieszczonych na platformie. Mogą również korzystać z zasobów bibliotecznych Uczelni oraz wirtualnych bibliotek i czytelni. Uczelnia zapewnia również możliwość konsultacji z prowadzącym zajęcia w swojej siedzibie.

Czy można jednocześnie studiować na dwóch kierunkach?

Tak. Nie ma ograniczeń w ilości kierunków realizowanych w jednym czasie. 

Jak często należy logować się na platformie?

Studia zdalne cechuje elastyczność, a tempo nauczania dostosowane jest do indywidualnych potrzeb. Studenci sami mogą decydować o tym, kiedy i ile czasu będą poświęcać na realizację poszczególnych zagadnień.  Istnieje również możliwość powracania do zamieszczonych treści edukacyjnych i ich powtarzania w zależności od potrzeby. 

Nie mogę zalogować się na platformę, co zrobić?

W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem bądź pracą na platformie należy skontaktować się z pomocą techniczną:   

E-mail: helpdesk@san.edu.pl 
Tel. +48 (42) 664 66 61

Kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę za czesne?

Kandydaci na semestr zimowy do 25 września (za miesiąc październik).

Kolejne raty płatne są do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność.

Na jaki numer konta mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, wpisowe, opłatę za legitymację i pierwsze czesne?

Na etapie rekrutacji każdy student otrzymuje unikalny numer subkonta do wnoszenia opłat za studia. Numer ten znajduje się w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Co umieścić w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy ująć:

  • za co wnosimy opłatę np.: czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja,
  • podać nazwisko, imię, kierunek, tryb (niestacjonarny) i stopień studiów (I lub II),
  • jeżeli płacisz czesne w ratach – numer raty,
  • jeżeli płacisz czesne jednorazowo – „opłata jednorazowa”.